Scientific research
Academics  Committee
Name-list of 8 th academics committer of Shandong academy of sciences
Leading member: Wang Tianyi
Vice leading member: Liu Haijun, Yu Chengjian, Jiang Di, Li Guoan, Sun Li, Wang Juncheng,Liu Tongyu,
Member: Wang Yinglong, Wang Lianhai, Wang Xiao, Cheng Chuange, Wang Xuke, Yang Hetong,
Wang Jianing, Xu Min, Wang Zhixue, Cheng Wei, Du Longan, Zhang Tao, Zhang Xiyan,
Jia Zhongqing, Li xingzhou, Shi Yongchun, Huo Lan
Secretary-general: Huo Lan
Vice secretary-general: Shi Yongchun, Zeng Fanping
Secretary: Zhou Luyan, Sui Zhenming